Skip to content
Frame 4728 (1)
Cookbook dla e-commerce 2024

Doświadczenie Persooa, dziesiątki rozmów z klientami i partnerami, wsparcie ekspertów… tak powstał cookbook “Strategia Marketing Automation 2.0”.

Kodeks postępowania

Spis treści
ładowanie...

Założeniem stworzenia Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie Persooa było określenie zasad i wytycznych w zakresie kwestii prawnych i etycznych napotykanych podczas prowadzenia działalności Persooa.

Misja Persooa

W Persooa jesteśmy ekspertami w generowaniu wzrostu z wykorzystaniem technologii MARTECH i ADTECH w firmach e-commerce. Nasze podejście to kompleksowa, oparta na scenariuszach implementacja, której celem jest wygenerowanie maksymalnego ROI w ciągu zaledwie 90 dni.

Cel niniejszego Kodeksu

Kodeks określa standardy etyki i postępowania biznesowego w Persooa. Został on przygotowany, aby pomóc pracownikom w ich codziennej pracy. Standardy te uzupełniają i mogą wykraczać poza zgodność z prawem i przepisami, w tym wewnętrznymi przepisami Persooa.

Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy będziemy przestrzegać wspólnego zestawu wartości i standardów. Istotne jest, aby każdy z nas podjął osobiste zobowiązanie i uznał, że jest odpowiedzialny za zrozumienie i spełnienie standardów opisanych w niniejszym Kodeksie, ponieważ sukces i reputacja Persooa zależą od wyników pracy każdego z nas.

Fundamenty Kodeksu związane są z naszymi wartościami (https://www.persooa.com/o-nas/code-of-conduct) - stanowią one podstawę wszystkiego, co robimy, a od każdego z nas oczekuje się przyjęcia tych wartości w codziennych działaniach biznesowych. Powszechne przestrzeganie tych wartości przyczyni się do naszego długoterminowego sukcesu poprzez poprawę zdolności obsługi klientów, zwiększenie konkurencyjności i promowanie dumy z przynależności do zespołu Persooa.

Kodeks opisuje, jak powinniśmy współdziałać ze sobą, z innymi firmami, osobami i rządami tworzącymi świat,
w którym działamy. Konkretnie, odnosi się do trzech obszarów:

 • Zgodność
 • Praktyki biznesowe
 • Związki Persooa

Uznajemy i szanujemy lokalne różnice prawne dotyczące zatrudnienia, prywatności i innych obowiązujących przepisów. Będziemy przestrzegać regionalnych i lokalnych wymogów dotyczących spraw omawianych w niniejszym Kodeksie. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Kodeksu będzie sprzeczna z obowiązującym prawem lokalnym, prawo to będzie miało pierwszeństwo.

1.1 Odbiorcy Kodeksu

Kodeks dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w Persooa, w tym, współpracowników spółki, kadry zarządzającej i Zarządu.

Persooa oczekuje od nich, aby:

 • Działać etycznie i uczciwie we wszystkich kontaktach biznesowych
 • Przestrzegać prawa, niniejszego Kodeksu, zasad i praktyk biznesowych Persooa
 • Zgłaszanie znanych lub potencjalnych naruszeń przy użyciu dostępnych kanałów sprawozdawczych
 • Współpracować przy dochodzeniach dotyczących zgodności z przepisami.

Dalej, Persooa oczekuje od swoich menedżerów, że:

 • Promowanie i wspieranie zachowań etycznych i praktyk biznesowych zgodnych z niniejszym Kodeksem
 • Zachęcanie do otwartego, uczciwego i poufnego dialogu bez możliwości odwetu oraz zapewnienie dostępności zasobów i wsparcia w zakresie zgodności i etyki.

Zgodność

Zgodność z prawem, przepisami i polityką Persooa

Wszyscy musimy działać w ramach wszystkich przepisów prawa, regulacji i polityk wewnętrznych mających zastosowanie do działalności Persooa, niezależnie od miejsca jej prowadzenia. Jeśli prawo lokalne jest mniej restrykcyjne niż niniejszy Kodeks, należy postępować zgodnie z Kodeksem, nawet jeśli w przeciwnym razie postępowanie byłoby zgodne z prawem. Z drugiej strony, jeśli lokalne prawo jest bardziej restrykcyjne niż Kodeks, należy zawsze przestrzegać tego prawa.

Praktyki biznesowe

3.1 Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji

Zazwyczaj w krajach, w których działa Persooa, obowiązują prawa i przepisy zakazujące bezprawnego ograniczania handlu, określane zwykle jako prawa antymonopolowe lub prawa konkurencji. Prawa te mają na celu ochronę konsumentów i konkurentów przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi oraz promowanie i ochronę zdrowej konkurencji. Persooa zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów antymonopolowych lub dotyczących konkurencji we wszystkich krajach i organizacjach.

Przepisy antymonopolowe lub dotyczące konkurencji różnią się w zależności od kraju, ale ogólnie rzecz biorąc, przepisy te zabraniają zawierania umów lub podejmowania działań, które ograniczają konkurencję bez korzyści dla konsumentów. Do działań uznawanych za naruszające prawo antymonopolowe lub prawo o ochronie konkurencji należą umowy i porozumienia między konkurentami dotyczące:

 • Ustalanie lub kontrolowanie cen
 • Konstruowanie lub organizowanie ofert w celu skierowania kontraktu do określonego konkurenta lub odsprzedawcy (ang. bid rigging);
 • Bojkotować określonych dostawców lub klientów
 • Podział lub wydzielenie rynków lub klientów
 • Ograniczanie produkcji lub sprzedaży produktów lub linii produktów w celach anty konkurencyjnych

Umowy typu wymienionego powyżej są sprzeczne z polityką publiczną i są sprzeczne z polityką Persooa. Pracownikom nigdy nie wolno angażować się w dyskusje na temat takich spraw z przedstawicielami innych firm. Należy zgłosić do Działu Prawnego Persooa każdy przypadek, w którym inne firmy inicjują takie rozmowy.

Zakazane są również nieuczciwe metody konkurencji i praktyki wprowadzające w błąd. Do ich przykładów należą:

 • Składanie fałszywych, niejasnych lub wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących rozwiązań Persooa
 • Fałszywe dyskredytowanie konkurenta lub jego produktów
 • Składanie oświadczeń dotyczących produktu bez poparcia ich faktami
 • Używanie znaków towarowych innej firmy w sposób wprowadzający klienta w błąd.

Ze względu na złożoność przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i konkurencji, we wszelkich kwestiach z tym związanych należy zasięgnąć porady Działu Prawnego Persooa.

3.2 Brak nieprawidłowych płatności

Zabrania się przyjmowania, oferowania, obiecywania, upoważniania, kierowania lub dokonywania jakichkolwiek łapówek, prowizji lub płatności pieniężnych lub innych wartościowych rzeczy w celu niewłaściwego uzyskania korzyści biznesowych lub jakichkolwiek innych korzyści dla Persooa lub siebie.

Powyższy zakaz dotyczy tego, czy takie płatności trafiają do:

 • Pracownicy lub urzędnicy rządu lub międzynarodowej organizacji publicznej
 • Partie polityczne lub kandydaci na stanowiska polityczne
 • Podmioty gospodarcze będące częściowo lub w całości własnością podmiotów rządowych
 • Prywatne spółki handlowe
 • Pracownicy Persooa
 • Każda inna strona trzecia

Umowy lub inne ustalenia obejmujące wyłączność, sprzedaż wiązaną, dyskryminację cenową i inne warunki sprzedaży mogą być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów antymonopolowych lub dotyczących konkurencji. Nie należy zawierać takich umów bez zgody Działu Prawnego Persooa.

3.3 Bojkoty gospodarcze

Persooa nie uczestniczy w żadnym bojkocie gospodarczym nie usankcjonowanym przez odpowiednie władze. Persooa i jej pracownicy mają zakaz dyskryminowania lub odmowy prowadzenia interesów z krajem, który jest przedmiotem nieusankcjonowanego bojkotu

Ponadto, Persooa i jej pracownicy nie mogą dostarczać informacji dotyczących relacji biznesowych Persooa lub innych osób z krajem objętym bojkotem. W przypadku prośby o dostarczenie jakichkolwiek informacji, podjęcie jakichkolwiek działań lub powstrzymanie się od podjęcia jakichkolwiek działań w celu wsparcia bojkotu jakiegokolwiek kraju, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Prawnym Persooa.

3.4 Prawo imigracyjne

Użytkownik musi zapewnić, że on i wszyscy pracownicy, którzy dla niego pracują, przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów imigracyjnych. Pracownicy Persooa podróżujący służbowo poza granice kraju są odpowiedzialni za uzyskanie odpowiednich zezwoleń, w tym zezwoleń na pracę przed próbą wjazdu do kraju przyjmującego. Wymogi dotyczące wiz i pozwoleń na pracę dotyczą wszystkich pracowników Persooa, którzy wyjeżdżają poza granice kraju w celach służbowych lub pracują nad projektami lub międzynarodowymi zadaniami poza granicami kraju na dowolny okres. Ponadto, Persooa zabrania swoim pracownikom świadomego zezwalania wykonawcom lub innym pracownikom na pracę nad projektem bez odpowiedniego zezwolenia lub dokumentacji.

3.5 Informacje poufne

Persooa oczekuje, że wszyscy pracownicy będą w pełni przestrzegać naszych zasad bezpieczeństwa i nie będą udostępniać informacji poufnych. Każdy pracownik podpisując umowę zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie.

3.6 Kwestie związane z ogólnym wykonawstwem

Persooa wymaga od swoich pracowników uczciwego i etycznego konkurowania o wszystkie możliwości biznesowe. Od pracowników zaangażowanych w sprzedaż lub negocjowanie umów, lub świadczenie usług na rzecz klientów oczekuje się zrozumienia i przestrzegania warunków umów Persooa. Ponadto, każdy pracownik musi zapewnić, że wszystkie oświadczenia, komunikacja i reprezentacje wobec klientów są dokładne i zgodne z prawdą. Persooa zobowiązuje się do wypełniania wszystkich swoich zobowiązań umownych.

Przed zawarciem, modyfikacją lub zmianą jakichkolwiek umów należy uzyskać wszelkie stosowne zgody. Persooa zabrania zawierania nieautoryzowanych umów lub modyfikacji umów, w tym "listów bocznych" lub umów ustnych.

Przed nabyciem jakichkolwiek towarów lub usług lub podjęciem jakichkolwiek innych zobowiązań w imieniu Persooa, należy upewnić się, że użytkownik ma uprawnienia do wydawania dokumentów i posiada wymagane uprawnienia do podpisywania. Jeśli użytkownik posiada uprawnienia do podpisywania dokumentów w imieniu Persooa, nie może przekazać tych uprawnień innemu pracownikowi bez zgody

3.7 Zamówienia rządowe

Persooa ściśle przestrzega praw, zasad i przepisów regulujących nabywanie usług przez wszelkie jednostki rządowe dowolnego kraju i realizację kontraktów rządowych. Działania, które mogą być właściwe w przypadku klientów nierządowych, mogą być niewłaściwe, a nawet nielegalne w przypadku klientów rządowych. Kary za nieprzestrzeganie tych przepisów są surowe i obejmują znaczne grzywny cywilne i karne oraz pozbawienie wolności, a Persooa może mieć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z rządem. Pracownicy Persooa, którzy mają do czynienia z jakimikolwiek agencjami rządowymi, w tym organizacjami międzynarodowymi, są odpowiedzialni za poznanie i przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących kontraktacji rządowej i interakcji z urzędnikami i pracownikami rządowymi.

Żaden pracownik Persooa nie może próbować uzyskać, z jakiegokolwiek źródła:

 • Informacje rządowe wrażliwe na zamówienia
 • Poufne wewnętrzne informacje rządowe, takie jak informacje o wstępnym przyznaniu zamówienia;
  lub
 • Zastrzeżone informacje konkurenta, w tym na przykład informacje o ofertach lub propozycjach, w czasie przetargu lub w innych okolicznościach, gdy istnieje powód, by sądzić, że ujawnienie takich informacji jest nieuprawnione

Jeśli takie informacje zostaną nieumyślnie przekazane przez innego sprzedawcę, konsultanta lub pracownika rządowego, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Prawnym Persooa.

Pracownicy Persooa muszą ściśle przestrzegać wszystkich praw i przepisów dotyczących informacji niejawnych.

3.8 Organizacyjny konflikt interesów (OCI)

Pracownicy Persooa muszą zapewnić, że przy wykonywaniu kontraktów rządowych nie występuje rzeczywisty lub potencjalny organizacyjny konflikt interesów (OCI), który zapewniłby Persooa nierówny dostęp do informacji niepublicznych lub nieuczciwą przewagę w konkurencyjnym zamówieniu publicznym, lub naruszyłby obiektywność pracowników Persooa przy udzielaniu pomocy lub doradztwa rządowi lub przy wykonywaniu prac kontraktowych dla rządu.

3.9 Ograniczenia w zatrudnieniu po zakończeniu pracy w rządzie

Przed podjęciem jakichkolwiek rozmów związanych z ewentualnym zatrudnieniem lub nawiązaniem współpracy z obecnym lub byłym pracownikiem rządowym, należy uzyskać zgodę Działu Prawnego Persooa.

3.10 Przeciwdziałanie korupcji

Nikomu nie wolno dawać ani oferować, w sposób korupcyjny, bezpośrednio lub pośrednio, niczego wartościowego urzędnikowi państwowemu w celu uzyskania lub utrzymania działalności lub jakiejkolwiek innej korzyści dla Persooa. Zaangażowanie się w jakąkolwiek formę przekupstwa jest naruszeniem przepisów antykorupcyjnych i innych podobnych międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych.

3.11 Prezenty, rozrywka

Pracownicy rządowi i organizacje międzynarodowe są ogólnie regulowane przez prawa i przepisy dotyczące przyjmowania przez nich rozrywek, posiłków, prezentów, gratyfikacji i innych rzeczy wartościowych od firm i osób, z którymi te departamenty i agencje prowadzą interesy. Pracownikom Persooa zabrania się zarówno dawania, jak i otrzymywania jakichkolwiek prezentów lub jakichkolwiek form grzecznościowych dla (od) pracowników rządowych lub organizacji międzynarodowych. Jako przykład takiej grzeczności należy rozumieć również zapłacenie rachunku za kolację.

W razie pytań należy skontaktować się z Działem Prawnym Persooa.

3.12 Osobista działalność polityczna

Persooa zachęca pracowników do osobistego udziału w sprawach obywatelskich. Pracownicy muszą jednak:

 • Wszelkie osobiste wpłaty na cele polityczne, obywatelskie dokonywać z własnych pieniędzy;
 • Prowadzenie jakiejkolwiek osobistej działalności politycznej w swoim prywatnym czasie;
 • Prowadzenie wszelkiej osobistej działalności politycznej zgodnie z obowiązującym prawem; oraz
 • Zaangażowanie Persooa w działalność społeczną, co oznacza m.in. używanie jego nazwy, logo, wymaga wcześniejszej decyzji Zarządu.

3.13 Wpływanie na innych

Nie wolno wykorzystywać swojego stanowiska do wymuszania lub wywierania nacisku na innych pracowników, aby dokonywali wpłat na cele polityczne lub wspierali kandydatów lub cele polityczne.

3.14 Własność intelektualna

Oprócz ludzi, najważniejszymi aktywami Persooa są prawa własności intelektualnej, w tym:

 • Prawa autorskie
 • Patenty
 • Znaki towarowe
  oraz
 • Tajemnice handlowe

Każdy z nas jest odpowiedzialny za ochronę praw własności intelektualnej Persooa poprzez przestrzeganie zasad i procedur Persooa. Zachowanie poufności tajemnic handlowych i informacji zastrzeżonych Persooa jest ważnym elementem takiej ochrony. Obowiązek ten trwa nawet po odejściu pracownika z Persooa.

Szanujemy również własność intelektualną innych osób. Persooa zapewnia wszelkie oprogramowanie niezbędne pracownikom do właściwego wykonywania ich funkcji w ramach odpowiednich umów licencyjnych ze sprzedawcami. Używanie, kopiowanie, wyświetlanie lub rozpowszechnianie oprogramowania, dokumentacji lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi stron trzecich bez zezwolenia jest niezgodne z polityką Persooa. Na przykład, nie wolno publikować treści chronionych prawami autorskimi innego podmiotu na jakiejkolwiek wewnętrznej lub zewnętrznej stronie internetowej bez uprzedniego uzyskania niezbędnych zgód. Nie wolno używać ani kopiować oprogramowania lub dokumentacji, chyba że pozwalają na to odpowiednie umowy licencyjne.

Należy zapoznać się ze stroną internetową Działu Prawnego Persooa w celu uzyskania odpowiednich zasad i wytycznych, w tym:

 • Polityka ochrony danych osobowych Persooa;
 • Treść umowy z pracownikiem i współpracownikami zawierająca zapisy dotyczące informacji poufnych i praw autorskich.

3.15 Integralność finansowa

Dokładna i wiarygodna dokumentacja finansowa i biznesowa ma kluczowe znaczenie dla wypełniania finansowych, prawnych i biznesowych zobowiązań Persooa. Poniżej znajdują się pomocne wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowej:

 • Żadne dokumenty nie mogą być niewłaściwie zmieniane ani podpisywane przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień;
 • Obsługa i wypłata środków związanych z transakcją na Persooa musi być zgodna z należycie autoryzowaną pisemną umową Persooa;
 • Pracownicy i współpracownicy dokonujący wydatków powinni zapewnić dostarczenie dokumentów księgowych do Działu Finansowego zgodnie z zasadami przyjętymi w Persooa.

Przechowywanie dokumentacji

Informacje, dane i materiały powinny być przechowywane, zgodnie z regulaminem Persooa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych.

3.16 Publiczne ujawnianie informacji

Persooa musi ujawniać dokładne i pełne informacje dotyczące wyników swojej działalności. Wyniki finansowe i inne istotne wydarzenia powinny być przedstawiane w sposób pełny, uczciwy, dokładny, terminowy i zrozumiały. Persooa nie będzie tolerować nieuprawnionych "przecieków" lub ujawniania informacji o firmie prasie lub społeczności finansowej.

Wszelka komunikacja z prasą i środowiskiem finansowym musi być autoryzowana przez Dział Marketingu lub Zarząd.

3.17 Uprzejmości biznesowe

Zapewnienie posiłków, napojów, rozrywki oraz dostępu do imprez w związku z rozmowami biznesowymi z personelem nierządowym jest powszechnie przyjętą praktyką. Możesz to zrobić, jeżeli jest to odpowiednie do okoliczności. Takie praktyki nie mogą jednak naruszać standardów postępowania organizacji odbiorcy, jakiejkolwiek umowy z klientem lub zasad dotyczących wydatków. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z takimi zasadami.

Persooa zabrania przekazywania czegokolwiek wartościowego (w tym datków na cele charytatywne lub sponsorowania wydarzeń) bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie prywatnej, firmie lub podmiotowi w celu niewłaściwego nakłaniania do prowadzenia działalności. Pracownicy, którzy dokonują, ułatwiają i/lub zatwierdzają wydatki na posiłki, poczęstunek lub rozrywkę, muszą zachować ostrożność, aby zapewnić, że takie wydatki są w zwykłym i właściwym toku działalności i nie mogą być racjonalnie interpretowane jako łapówki lub niewłaściwe zachęty.

W każdym przypadku, uprzejmości biznesowe muszą być na tyle symboliczne, by nie wydawało się, że wpływają na osąd odbiorcy w celu zapewnienia nieuczciwego, preferencyjnego traktowania lub uzyskania niewłaściwej przewagi. Ostatecznym testem właściwych uprzejmości biznesowych, nawet jeśli są dozwolone prawem, jest to, czy publiczne ujawnienie byłoby krępujące dla Persooa lub odbiorcy. Wszystkie przekazane i otrzymane uprzejmości biznesowe, które przekraczają 100 EUR, należy zgłosić Liderowi.

3.18 Uprzejmości biznesowe, które możesz otrzymać

Prezent

Pracownicy Persooa mogą zasadniczo przyjmować niezamówione prezenty lub inne uprzejmości biznesowe od aktualnych lub potencjalnych klientów, dostawców lub innych partnerów biznesowych, pod warunkiem, że nie mają one wartości materialnej i nie są wręczane w celu wywarcia wpływu na ocenę pracownika. Nigdy nie należy zabiegać o prezenty lub inne uprzejmości bezpośrednio lub pośrednio. W przypadku otrzymania prezentu lub innych uprzejmości biznesowych o wartości materialnej od osoby, firmy lub przedstawiciela firmy, która ma lub chce mieć relacje biznesowe z Persooa, należy wykazać, że prezent nie może być interpretowany jako próba zapewnienia sobie korzystnego traktowania przez stronę oferującą. Persooa uznaje, że w niektórych częściach świata wręczanie prezentów jest powszechną praktyką i nieprzyjęcie prezentu może źle świadczyć o Persooa. Ani pracownik, ani żaden członek jego rodziny nie może przyjąć żadnej pożyczki, gwarancji pożyczki ani płatności od osoby lub firmy prowadzącej lub starającej się o współpracę z Persooa.

Rozrywka

Możesz przyjmować okazjonalne posiłki, napoje lub inne rozrywki stosowne do okoliczności w związku z normalnymi rozmowami biznesowymi. Ponownie, niewłaściwe jest przyjmowanie takich przysług, jeśli są one oferowane wyłącznie w celu wywarcia wpływu na decyzję biznesową. Każdy pracownik i współpracownik jest osobiście odpowiedzialny za zapewnienie, że przyjęcie jakichkolwiek biznesowych uprzejmości, prezentów lub rozrywek jest właściwe i nie sprawia wrażenia próby zapewnienia sobie korzystnego traktowania przez stronę oferującą

3.19 Konflikty interesów

Pojęcie konfliktu interesów opisuje każdą okoliczność, która mogłaby poddać w wątpliwość zdolność pracownika do działania z pełnym obiektywizmem w odniesieniu do interesów Persooa. Persooa chce, aby lojalność pracowników wobec firmy była naturalna.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek unikać relacji finansowych, biznesowych lub innych, które mogą być sprzeczne z interesami Persooa lub mogą powodować konflikt z wykonywaniem obowiązków. Pracownicy powinni postępować w sposób, który pozwala uniknąć nawet pozorów konfliktu między ich osobistymi interesami a interesami Persooa

Sytuacje konfliktu interesów mogą pojawić się na wiele sposobów. Przykłady niewłaściwych działań pracowników i współpracowników Persooa, gdy działają w konflikcie z Persooa, obejmują między innymi:

 • zatrudnienia przez konkurenta, niezależnie od charakteru zatrudnienia, w okresie zatrudnienia w Persooa
 • zawieranie umów z firmą, w której pracownik, członek jego rodziny lub partner ma znaczący udział w kapitale lub jest odpowiedzialny za zarządzanie
 • reprezentowanie Persooa poprzez pracownika w negocjacjach z firmą, w której pracownik, członek jego rodziny lub partner ma udziały
 • własność lub znaczący udział w spółce będącej konkurentem lub dostawcą Persooa
 • niezależne działanie jako konsultant konkurenta, klienta lub dostawcy Persooa
 • angażowanie się w jakiekolwiek działania lub zatrudnienie, które zakłóca lub odrywa od pracy pracownika w Persooa lub wymaga od pracownika ujawnienia informacji zastrzeżonych Persooa
 • pełnienie funkcji członka zarządu lub doradcy aktualnego lub potencjalnego konkurenta, klienta, partnera lub dostawcy Persooa
 • wszelkie formy wsparcia dla partnera, dostawcy lub kandydata ubiegającego się o pracę w Persooa, które mogłyby wpłynąć na jego przewagę nad innymi konkurentami w celu zwiększenia szans na wybór
 • zaangażowanie pracownika w proces rekrutacji lub zatrudnienia członka jego rodziny lub partnera, a także pozostawanie w zależności od pracowników spokrewnionych lub będących w związku partnerskim

Czasami konflikt interesów powstaje przypadkowo lub niespodziewanie, a pozory konfliktu interesów mogą również łatwo powstać. Jeśli czujesz, że masz konflikt, rzeczywisty lub potencjalny, zgłoś wszystkie istotne szczegóły swojemu przełożonemu. Obecność konfliktu nie musi oznaczać, że proponowane działanie będzie zabronione. Twoim obowiązkiem jest pełne ujawnienie wszystkich aspektów konfliktu swojemu przełożonemu i całkowite odsunięcie się od procesu podejmowania decyzji.

Dodatkowo, jeśli zaobserwujesz jakąkolwiek sytuację z udziałem innego pracownika i w Twojej ocenie jest to lub może być konflikt interesów, zgłoś tę sytuację swojemu przełożonemu.

3.20 Darowizna na cele charytatywne

Jesteśmy zobowiązani do korzystania z naszej wiedzy i zasobów, aby rozwijać edukację w innowacyjny sposób, promować różnorodność, wzbogacać życie społeczności i chronić środowisko.

Persooa nie przekazuje darowizn na cele charytatywne w celu zamknięcia transakcji lub uzyskania przychylności decydentów. Możliwe jest jednak wspieranie organizacji non-profit przez jednostki biznesowe, pod warunkiem, że traktują to jako część stałej, pozytywnej relacji biznesowej, a nie w celu zamknięcia transakcji lub zapewnienia sobie w inny sposób korzystnego traktowania i decyzji dotyczących Persooa.

3.21 Ochrona informacji poufnych

Użytkownik jest zobowiązany do ochrony informacji poufnych, do których ma dostęp w związku z zatrudnieniem w Persooa. Polityka ochrony danych osobowych Persooa reguluje gromadzenie, wykorzystanie, przekazywanie i bezpieczeństwo danych pracowników, klientów i prospektów oraz danych, do których Persooa może mieć dostęp w związku z usługami. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tych zasad podczas gromadzenia lub przetwarzania odpowiednich danych osobowych.

Wszelkie informacje związane z działalnością Persooa, które nie są jawne, należy traktować jako poufne. Informacje poufne obejmują:

 • Oprogramowanie i inne wynalazki lub opracowania (niezależnie od etapu rozwoju);
 • Plany marketingowe i sprzedażowe
 • Analizy konkurencyjne
 • Plany rozwoju produktu
 • Cennik
 • Potencjalne umowy, fuzje lub przejęcia
 • Plany lub prognozy biznesowe i finansowe; oraz
 • Informacje o pracownikach.

Ponadto, informacje dotyczące klientów, partnerów, potencjalnych klientów i sprzedawców Persooa, które zostały przekazane Persooa w zaufaniu, są uważane za informacje poufne

Obowiązek ochrony informacji poufnych firmy i danych osobowych trwa również po zakończeniu zatrudnienia w Persooa. Ponadto, tak jak oczekujemy od pracowników przestrzegania zobowiązań do nieujawniania tych informacji po odejściu, tak samo oczekujemy od pracowników przestrzegania zobowiązań do ochrony informacji poufnych swoich byłych pracodawców. Żadne informacje poufne uzyskane w trakcie lub w wyniku pracy z byłymi pracodawcami nie powinny być przenoszone do Persooa ani wykorzystywane w jakiejkolwiek formie w pracy w Persooa.

3.22 Media społecznościowe

Jako firma zachęcamy do komunikacji między naszymi pracownikami, klientami, partnerami i innymi osobami - blogi, sieci społecznościowe, fora dyskusyjne, strony internetowe, wideo i inne media społecznościowe mogą być świetnym sposobem na stymulowanie rozmów i dyskusji.

Szczególnie ważne jest, aby pamiętać o obowiązujących zasadach w tym zakresie. Poniższe zasady stanowią zbiór dobrych praktyk, które powinny być przestrzegane przez pracowników Persooa zawsze, gdy są aktywni na platformach społecznościowych jako przedstawiciele Persooa:

 • Wszelkie działania podejmowane przez pracowników Persooa w mediach społecznościowych dotyczące działalności zawodowej powinny być zgodne z aktualną strategią i misją Persooa. Pracownicy Persooa muszą mieć również świadomość, że treści zamieszczane w mediach społecznościowych dotyczące ich życia osobistego mogą być publicznie dostępne, co może mieć wpływ na ich osobistą markę i ogólną reputację Persooa
 • Każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane w mediach społecznościowych, jak również za własne bezpieczeństwo. Zalecamy stosowanie ustawień prywatności i platform o najwyższym poziomie bezpieczeństwa na swoich osobistych profilach
 • Pracownicy, którzy wspominają o produktach i usługach Persooa itp. w mediach społecznościowych, powinni zachować pełną przejrzystość i nie ukrywać faktu, że są pracownikami Persooa
 • Wszelkie treści publikowane w mediach społecznościowych przez pracownika Persooa nie mogą naruszać zasad poufności informacji lub tajemnic przedsiębiorstwa oraz nie mogą naruszać prawa dotyczącego ujawniania informacji finansowych. Pracownicy nie mogą ujawniać informacji poufnych lub tajemnic przedsiębiorstwa dotyczących zarówno Persooa, jak i jej klientów, partnerów, inwestorów lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, która ujawniła informacje poufne lub która przekazała informacje bez wyraźnej zgody na publikację w mediach społecznościowych. W przypadku wątpliwości, czy dana informacja może być udostępniona publicznie, należy skontaktować się z Działem Marketingu lub Działem Prawnym
 • Pracownikom nie wolno zamieszczać w mediach społecznościowych treści, które mogą naruszać dobra osobiste innych firm. Nie wolno wykorzystywać m.in. logo lub znaków towarowych firm, które nie wyraziły wyraźnej zgody na takie wykorzystanie
 • Wszelkie komentarze, opinie, fakty lub publikacje zamieszczane przez pracowników Persooa na portalach społecznościowych powinny być przekazywane w sposób profesjonalny, zgodny z prawdą i z poszanowaniem własności intelektualnej, jeśli dotyczy
 • Publikacje dotyczące oficjalnych komunikatów Persooa, w tym posty i publikacje powstające na życzenie i we współpracy z dziennikarzami, powinny być zawsze weryfikowane i zatwierdzane przez Dział Marketingu.
 • Jednocześnie jedynymi osobami uprawnionymi do wypowiadania się jako rzecznik prasowy firmy są:

  Arkadiusz Seredyn – Chief Executive Office
  Michał Szewczyk – Chief Technology Officer
  Remigiusz Wojtczak – Chief Sales Officer

 • Publikowanie treści dyskryminujących jakiekolwiek mniejszości narodowe, etniczne, religijne, seksualne itp. jest surowo zabronione.

Wszelkie wątpliwości dotyczące prawa do wypowiedzi w mediach społecznościowych oraz zakresu poruszanych tematów należy konsultować z Działem Marketingu. Dodatkowo, jeśli którykolwiek z pracowników Persooa uzna, że naruszył powyższe zasady, pracownik ten powinien poinformować o tym fakcie Dział Prawny i Dział Marketingu. Zachęcamy również pracowników do zgłaszania przypadków pojawienia się w mediach społecznościowych obraźliwych lub nieprecyzyjnych treści na temat Persooa.

3.23 Korzystanie z zasobów Persooa

Do wykonywania naszych zadań wykorzystujemy szereg aktywów i zasobów firmy. Należą do nich obiekty Persooa, komputery, telefony i poczta elektroniczna. Niezwykle ważne jest, aby każdy z nas w pełni rozumiał wymagania dotyczące właściwego korzystania z tych zasobów.

Jest on zobowiązany do przestrzegania zasad korzystania z zasobów przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 • Osobiste korzystanie z zasobów Persooa
 • Zabezpieczanie połączeń z siecią Persooa
 • Stosowanie haseł i zapobieganie wirusom
 • Ochrona informacji poufnych.

Persooa może stosować procedury bezpieczeństwa w swoich biurach w celu monitorowania i utrzymania bezpieczeństwa, w tym wykorzystanie telewizji przemysłowej. Również korzystanie z komputerów, systemów i zasobów Persooa może być monitorowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Ponadto, Persooa wymaga od swoich pracowników, by zawsze przestrzegali zasad bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa fizycznego Persooa. Po zakończeniu zatrudnienia w Persooa, cała własność Persooa - w tym identyfikatory, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, podręczniki i dokumenty wewnętrzne - musi zostać zwrócona Persooa.

Relacje Persooa

4.1 Persooa i jej pracownicy

Zachęcamy do wyrażania pomysłów na poprawę miejsca pracy oraz wszelkich obaw dotyczących miejsca pracy lub konkretnych problemów związanych z pracą. Nie będziemy podejmować działań odwetowych ani tolerować działań odwetowych wobec żadnego pracownika, który w dobrej wierze zgłasza problem, skargę lub obawę. Naszym celem jest uczciwe i sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika.

4.2 Różnorodność

Persooa potwierdza zasadę równych szans zatrudnienia bez względu na jakiekolwiek cechy chronione, w tym, ale nie tylko: rasę, religię, pochodzenie narodowe/pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, ciążę, stan cywilny, orientację seksualną.

Praktykujemy i promujemy takie zasady we wszystkich lokalizacjach, zgodnie z przepisami prawa. Potwierdzamy zasadę wolności od dyskryminacji we wszystkich aspektach stosunku pracy, od rekrutacji i zatrudnienia, poprzez ocenę wyników, wynagrodzenie i awanse, aż do zakończenia stosunku pracy z Persooa.

Działania personalne opieramy ściśle na indywidualnych zdolnościach, wynikach, doświadczeniu i potrzebach firmy. Unikamy działań, na które wpływ mają osobiste relacje i wszelkiego rodzaju praktyki dyskryminacyjne. Naszym celem jest wynagradzanie pracowników - za pomocą pensji, wynagrodzeń i innych świadczeń - w stosunku do ich obowiązków, wyników i pracy.

4.3 Molestowanie

Polityka Persooa ma na celu zapewnienie środowiska pracy wolnego od molestowania. Persooa zabrania nękania w każdej formie, zarówno fizycznej, werbalnej jak i niewerbalnej. Zgłaszanie przypadków nękania zgodnie z Polityką Przeciwdziałania Nękaniu

4.4 Zdrowie i bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i gości. Naszą polityką jest utrzymywanie naszych biur i prowadzenie działalności w sposób, który nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu zawodowemu pracowników. Od wszystkich pracowników oczekuje się zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz polityką Persooa.

4.5 Persooa i jej dostawcy, partnerzy

Utrzymujemy otwarte i szczere kontakty biznesowe z naszymi dostawcami, partnerami i dążymy do rozwijania wzajemnie korzystnych relacji. Poprzez budowanie partnerstwa możemy stać się firmą globalną. Oczekujemy, że nasi dostawcy, partnerzy będą przestrzegać wysokich standardów etycznych i unikać angażowania się w jakiekolwiek działania, które wiążą się nawet z pozorami niestosowności. Oczekujemy, że nasi dostawcy, partnerzy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zapewnią, że wszystkie dostarczane przez nich towary i usługi będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami prawnymi.

Każdy pracownik Persooa powinien dbać o satysfakcję klientów i partnerów.

4.6 Wspólnoty

Persooa jest zaangażowana w wykorzystanie naszej technologii i zasobów w celu rozwijania edukacji w innowacyjny sposób, promowania różnorodności i wzbogacania życia społeczności.

Wykonanie

Siłą Persooa są jej ludzie. Persooa ma szczęście posiadać utalentowaną grupę pracowników. Ufamy, że każdy z Was uzna, że musimy przestrzegać standardów niniejszego Kodeksu i podtrzymywać wartości biznesowe Persooa, jeśli chcemy być liderami w naszej branży.

Choć jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na każdego członka zespołu Persooa, który wykona swoją pracę, bylibyśmy niedbali, gdybyśmy nie stwierdzili kategorycznie, że odchylenia od naszych zasad lub standardów postępowania w biznesie nie będą tolerowane.

Wszelkie naruszenia Kodeksu Etycznego i Biznesowego należy zgłaszać zgodnie z naszą Polityką Przeciwdziałania Nadużyciom.